Klauzula informacyjna

Drogi Uczestniku,

Witamy w programie „Marzenia z gwarancją spełnienia”.

W realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako RODO), poniżej zamieszczamy informację o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych przez KRUK S.A.

I. Jak mogę uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych przez KRUK S.A.?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK S.A. ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się z mailowo: dpo@kruksa.pl.

II. Na jakiej podstawie i dla jakich celów KRUK S.A. przetwarza moje dane?

Podanie przez Ciebie tych danych było dobrowolne, lecz konieczne do tego, abyś mógł wziąć udział w Programie. Prawną podstawą przetwarzania przez KRUK S.A. Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Potrzebujemy Twoich danych, aby wywiązać się z naszych obowiązków, czyli np. przesłać Ci nagrodę, jeżeli spełnisz warunki określone w Regulaminie Programu, czy też skontaktować się z Tobą w sprawach związanych z Programem.

Ponadto – Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • archiwalnych i dowodowych – polega to na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;
 • związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora;
 • obsługi Twoich próśb i zapytań; przetwarzanie danych jest niezbędne do ich przyjmowania i rozpatrywania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • rozpatrywania Twoich reklamacji - podstawą przetwarzania jest w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na nas jako na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi na reklamację w określonym przepisami prawa terminie (art. 5,6,7 i 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r . o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku Finansowym – Dz. U. 2015 poz. 1348 z późn. zm. lub art. 7 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na umożliwieniu udzielenia odpowiedzi na złożoną nam przez Ciebie reklamację;
 • badania jakości naszych usług, polegającym na możliwości określenia jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • badania Twoich preferencji, w tym poprzez profilowanie, polegającym na możliwości dopasowania do Twoich preferencji sposobu kontaktu czy optymalnej oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w  celu realizacji przez Administratora obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

III. Komu KRUK S.A. może powierzyć moje dane?

KRUK S.A. powierza Twoje dane Operatorowi Programu - firmie VSC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 186/2B/2, 53-235 Wrocław. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez KRUK, jako podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcy usług KRUK S.A. W zakresie usług pocztowych, kurierskich i windykacyjnych, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, agencje detektywistyczne, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni, a także nasi konsultanci lub audytorzy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

IV. Jak długo KRUK S.A. będzie przetwarzał moje dane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Dane dla celów realizacji Programu będziemy przetwarzać, dopóki będziesz Uczestnikiem Programu, a także przez czas jaki wynika z wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

V. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z RODO - masz prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz
 • uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przez KRUK S.A. Twoich danych osobowych oraz ich kopii.

Możesz także żądać:

 • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenia przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo również:

 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych. Pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mamy wobec Ciebie;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będą one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych do takich celów.

VI. W jaki sposób mogę skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: info@kruksa.pl
 • telefonicznie dzwoniąc na numer: 800 700 020
 • pocztą tradycyjną na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Jakie mam możliwości i obowiązki z Programie dotyczące danych osobowych?

W ramach zamawiania nagród możesz wskazać inną osobę do odbioru przesyłki, upoważniając ją na formularzu zamówienia. Przy wyborze takiej opcji zobowiązany jesteś do poinformowania osoby, którą upoważniasz do odbioru przesyłki, że jej dane osobowe, podane na formularzu zamówienia, będą przetwarzane przez Organizatora Programu i Operatora Programu w celu realizacji dostarczenia przesyłki, że będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów dochodzenia roszczeń, a także o przysługujących jej prawach, na równi z Tobą, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.