Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Akceptuję warunki

Regulamin

 1. Definicjezwiń

  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu firmy KRUK S.A. „Marzenia z gwarancją spełnienia”.
  2. Program - program wspierający proces zarządzania należnościami o nazwie „Marzenia z gwarancją spełnienia”, organizowany przez Organizatora Programu na zasadach niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator Programu - KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul. Wołowska 8, NIP 894-23-89-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240829, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 18 886 861 zł.
  4. Operator Programu - VSC sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-413, ul. Gwiaździsta 66 (Sky Tower), NIP 899-255-54-48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000463736, kapitał zakładowy 1 030 000 zł.
  5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, która zawarła Porozumienie o przystąpieniu do Programu.
  6. Porozumienie o przystąpieniu do Programu (Porozumienie) - porozumienie w formie pisemnej zawarte pomiędzy przedstawicielem Organizatora Programu - Doradcą Terenowym a osobą spełniającą warunki uczestnictwa w Programie, przy jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, poświadczające wolę przystąpienia do Programu oraz zapoznanie się z Regulaminem Programu.
  7. Doradca terenowy - pracownik KRUK S.A., upoważniony do zawarcia Porozumienia z osobą spełniającą warunki uczestnictwa w Programie, odpowiedzialny za przekazanie informacji o Programie oraz Materiałów Informacyjnych Programu.
  8. Materiały Informacyjne Programu - materiały drukowane dostarczane Uczestnikom oraz materiały elektroniczne, w szczególności Strona Internetowa Programu oraz komunikaty SMS i e-mail, dystrybuowane przez Organizatora Programu i Operatora Programu do Uczestników, zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminie.
  9. Strona Internetowa Programu - serwis internetowy pod adresem www.marzenia.kruk.eu, zawierający opis zasad Programu, aktualności o Programie, Katalog Nagród, Regulamin Programu, salda Punktów Uczestników i ich Harmonogramy Punktów. Login i hasło dostępu do Strony Internetowej Programu zostaną przekazane Uczestnikowi w wiadomości powitalnej.
  10. Harmonogram Spłat - rozpisana na raty wysokość zobowiązania, wynikająca z Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
  11. Harmonogram Punktów - rozpisana na raty ilość Punktów Bazowych i Premiowych możliwych do zgromadzenia przez Uczestnika w trakcie spłaty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
  12. Punkty - Punkty Bazowe i Punkty Premiowe gromadzone przez Uczestników w Programie.
  13. Punkt Bazowy - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany Uczestnik zgodnie z przyjętym przelicznikiem opisanym w rozdziale IV ust. 1. Punkty Bazowe przypisane są do konkretnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
  14. Punkt Premiowy - wartość Punktu Bazowego, przypisana do raty numer 4, numer 8, numer 12 oraz każdej kolejnej co szóstej raty liczonej od raty numer 12 zgodnie z Harmonogramem Spłat, doliczana do Punktu Bazowego.
  15. Katalog Nagród - katalog zawierający możliwe do zdobycia w ramach Programu nagrody, zawierający nazwy i fotografie poszczególnych nagród z określoną wartością Punktów, których posiadanie przez Uczestnika upoważnia do otrzymania danej nagrody, zamieszczony w Materiałach Informacyjnych Programu i aktualizowany na Stronie Internetowej Programu. Katalog Nagród dostępny jest przez cały czas trwania Programu na Stronie Internetowej Programu pod adresem www.marzenia.kruk.eu oraz w siedzibie Organizatora Programu. Zmiana Katalogu Nagród może nastąpić w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu określonym w rozdziale VII ust.3 w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora dostarczenie wybranych przez Uczestnika nagród nie będzie możliwe tj.: w przypadku zmiany modelu danej nagrody przez producenta lub braku dostępności danej nagrody na rynku Organizator Programu ma możliwość aktualizacji Katalogu Nagród i zastąpienia nagród towarami porównywalnymi pod względem ceny, jakości i walorów użytkowych. Aktualne modele nagród dostępne są na Stronie Internetowej Programu pod adresem www.marzenia.kruk.eu.
  16. Ugoda - porozumienie między Klientem a Wierzycielem, w którym Klient zobowiązuje się do spłaty zadłużenia Wierzycielowi w uzgodnionej wysokości i terminach, a Wierzyciel zobowiązuje się do określonych ustępstw wobec Klienta w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Pisemnym potwierdzeniem warunków tego porozumienia jest umowa Ugody. Zarówno Klient jak i Wierzyciel ma prawo do swobodnej decyzji w przedmiocie zawarcia porozumienia z drugą stroną.
  17. Inny Produkt Ratalny - przyjęte i zaakceptowane przez Klienta skierowane do niego oświadczenie wyrażające zgodę na spłatę zadłużenia w ratach płatnych w określonych wysokościach i terminach.
  18. Spłata - wpłata wartości pieniężnej z tytułu spłaty zadłużenia będącego w obsłudze Organizatora Programu, którego wielkość i termin określona jest w zawartej umowie Ugody lub w warunkach Innego Produktu Ratalnego, dokonana na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Programu w Ugodzie, Innym Produkcie Ratalnym lub bezpośrednio w kasie Organizatora Programu lub u jego przedstawicieli w postaci Doradców Terenowych.
  19. Infolinia - informacja telefoniczna w zakresie zadłużenia (nr telefonu Organizatora Programu 71 88 88 000) oraz w sprawach związanych z nagrodami i ich reklamacją (nr telefonu Operatora Programu 71 73 51 692), dostępne zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. w celu uzyskania informacji telefonicznej konieczne jest podanie konsultantowi danych umożliwiających identyfikację Uczestnika.
  20. Kodeks - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 j.t. wraz z późn. zm.).
  21. Klient - podmiot zobowiązany do spłaty zadłużenia Wierzycielowi.
  22. Wierzyciel - podmiot wobec którego Klient jest zobowiązany do spłaty zadłużenia to jest: PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, P.R.E.S.C.O. Investment i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu lub KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Postanowienia ogólnezwiń
  1. Celem Programu jest wsparcie procesów zarządzania wierzytelnościami oraz promowanie rzetelnego i terminowego regulowania zobowiązań przez klientów będących Uczestnikami Programu, polegające na nagradzaniu Spłaty.
  2. Czas trwania Programu rozpoczyna się dla Uczestnika od dnia otrzymania wiadomości powitalnej w formie e-mail bądź SMS od Organizatora Programu wysłanej niezwłocznie w następstwie zawarcia Porozumienia o przystąpieniu do Programu. Program będzie realizowany przez czas nieokreślony do dnia zakończenia realizacji Programu zgodnie z ust. 4 poniżej.
  3. Zakończenie udziału w Programie Uczestnik kończy udział Programie w przypadkach określonych w rozdziale IV ust. 12.
  4. Organizator Programu ma prawo zawiesić lub zakończyć realizację Programu. Celem umożliwienia Uczestnikom wykorzystania Punktów zgromadzonych w Programie przed dniem zakończenia/zawieszenia realizacji Programu, informacja o takiej decyzji zostanie Uczestnikom przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez jej ogłoszenie za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a także komunikatów SMS, e-mail lub w formie pisemnej, wysyłanych do Uczestników Programu lub przekazanych poprzez Doradców Terenowych i telefonicznych. Organizator Programu zastrzega, iż wykorzystanie Punktów będzie możliwe w terminie określonym w zawiadomieniu nie krótszym niż 30 dni od dnia zawiadomienia. Po tym terminie wymiana Punktów na nagrody nie będzie możliwa.
  5. Program obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunki uczestnictwazwiń
  1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Uczestnikami Programu, mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniające pozostałe warunki udziału w Programie określone w Regulaminie. z zastrzeżeniem zdania następnego do Programu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby ponoszące osobistą odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorców o ile zobowiązanie, z którego wynika zadłużenie, o którym mowa w ustępie 2 lit. d, zostało zaciągnięte przez tego przedsiębiorcę. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
   • zawarcie Porozumienia oraz jednocześnie:
   • zawarcie pierwszej Ugody lub otrzymanie po raz pierwszy Innego Produktu Ratalnego dotyczącego spłaty danego zadłużenia wobec Wierzyciela, z wyłączeniem: spraw w których spłata zadłużenia została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości;
   • w przypadku Innych Produktów Ratalnych warunkiem przystąpienia do Programu jest zapłacona terminowo w całości pierwsza rata danego Innego Produktu Ratalnego;
   • posiadania zadłużenia o minimalnej wysokości 500,00 zł; Uczestnik posiadający więcej niż jeden Harmonogram Spłat ma prawo przystąpić do Programu ze wszystkimi harmonogramami, wykluczając te, których saldo zadłużenia na dzień przystąpienia do Programu jest mniejsze niż 500,00 zł;
   • sprawa zadłużenia znajduje się w obsłudze Organizatora Programu na zlecenie Wierzyciela.
  3. Datą rozpoczęcia naliczania punktów na koncie Uczestnika jest dzień otrzymania wiadomości e-mail lub SMS, o której mowa w rozdziale II ust. 2.
  4. Uczestnik powinien dokonać niezwłocznego zgłoszenia pod numerem 71 8888 000 lub poprzez formularz na stronie www.kruksa.pl wszelkich zmian danych teleadresowych w trakcie uczestnictwa w Programie.
  5. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć udział w Programie w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Oświadczenie należy przesłać na adres Organizatora Programu wskazany w rozdziale i ust. 3 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu.
  6. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Programu oraz pracownicy Operatora Programu.
 4. Zasady udziału w programie i punktacjizwiń
  1. Od momentu przystąpienia do Programu Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Punktów Bazowych z tytułu Spłat. Za każde wpłacone 1 zł, zgodnie z Harmonogramem Spłaty ustalonym podczas zawierania Porozumienia o przystąpieniu do Programu, Uczestnik otrzyma 1 Punkt.
  2. Zgromadzone Punkty będą możliwe do wykorzystania w Programie (tzw. uruchomienie Punktów) po dokonaniu Spłaty pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego. w przypadku nadpłacenia kolejnej raty zgromadzone Punkty z tytułu opłacenia niepełnej raty zostaną uruchomione w momencie dopłaty do pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
  3. Uczestnik, przystępujący do Programu z więcej niż jednym Harmonogramem Spłaty, będzie miał sumowane punkty z każdej zapłaconej raty z poszczególnych Harmonogramów Spłaty.
  4. W momencie wcześniejszej Spłaty pełnych rat, przed terminem ich wymagalności, przyznane i uruchomione zostaną wszystkie należne Punkty Bazowe i Premiowe przypisane do spłaconych pełnych rat.
  5. Zmiana wielkości rat Ugody poprzez podpisanie aneksu do Harmonogramu Spłaty powoduje naliczenie Punktów Bazowych i Premiowych wg nowego Harmonogramu Spłaty. Punkty naliczone przed wystawieniem aneksu nie ulegają zmianie.
  6. W przypadku wystawienia aneksu do Harmonogramu Spłaty, do momentu otrzymania przez Organizatora Programu aneksu z podpisem Uczestnika, zostanie zawieszona możliwość zamawiania nagród oraz wstrzymane zostanie przeliczanie dokonywanych wpłat na punkty. Saldo punktowe zostanie niezwłocznie zaktualizowane oraz przywrócona zostanie możliwość zamawiania nagród po otrzymaniu przez Organizatora Programu podpisanego aneksu przez Uczestnika. w przypadku nieotrzymania podpisanego aneksu przez Organizatora Programu w terminie 30 dni od daty wymagalności pierwszej raty aneksu, obowiązujący będzie nadal dotychczasowy Harmonogram Spłaty zadłużenia, a wszelkie wpłaty dokonane w okresie, w którym wstrzymano ich przeliczanie na punkty zostaną przeliczone zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Wznowiona zostanie również możliwość zamawiania nagród.
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo do Punktów Premiowych, przyznawanych za terminowe spłacanie wybranych pełnych rat Ugody lub Innego Produktu Ratalnego, zgodnie z zaakceptowanym przez niego Harmonogramem Spłat. Spłacenie raty po terminie, za którą przewidziane są Punkty Premiowe, skutkuje nieprzyznaniem Punktów Premiowych i przyznaniem jedynie Punktów Bazowych dla tej raty.
  8. Informacje o liczbie Punktów zgromadzonych przez Uczestników będą aktualizowane przez Organizatora Programu w dni robocze do 7 dni po zaistnieniu zdarzeń, z tytułu których przysługują Uczestnikowi Punkty.
  9. Każdy Uczestnik może uzyskać informację o liczbie zgromadzonych Punktów w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu www.marzenia.kruk.eu, po zalogowaniu na indywidualne konto Uczestnika w Programie, a także pod numerem Infolinii 71 8888 000 oraz za pośrednictwem Materiałów Informacyjnych Programu.
  10. Brak terminowej Spłaty przez Uczestnika którejkolwiek raty wymaganej w jednym z Harmonogramów Spłat uczestniczących w Programie skutkuje wstrzymaniem możliwości zamówienia nagrody. Do czasu uregulowania zaległych Spłat Uczestnik nie będzie miał możliwości zamówienia nagrody z Katalogu Nagród oraz traci prawo do Punktów Premiowych możliwych do zgromadzenia w okresie zaległości w danym Harmonogramie Spłat.
  11. Jeśli Uczestnik, uczestniczący w Programie z więcej niż jednym Harmonogramem Spłaty trwale zaprzestanie spłaty któregokolwiek Harmonogramu Spłaty, na skutek czego przestanie on obowiązywać, wówczas łączna liczba zgromadzonych punktów, które do tej pory nie zostały wykorzystane, ulegnie zmniejszeniu o ilość punktów zgromadzonych w związku z dotychczasową Spłatą tego nieobowiązującego Harmonogramu Spłaty.
  12. Uczestnik przestaje być Uczestnikiem i/lub jego Punkty w Programie tracą ważność (zostają anulowane), nie ma możliwości zamawiania nagród i logowania się do Strony Internetowej Programu w przypadku gdy:
   • wykorzystał wszystkie zgromadzone Punkty i nie ma już żadnej aktywnej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego,
   • posiada jeszcze niewykorzystane Punkty, ale minęło 90 dni od daty wymagalności ostatniej raty danej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego i nie ma już żadnego innego aktywnego Harmonogramu Spłaty,
   • wypowiedział uczestnictwo w Programie we wszystkich Harmonogramach Spłaty będących dotychczas w Programie,
   • Jego Ugoda lub Inny Produkt Ratalny uległ rozwiązaniu lub został skutecznie wypowiedziany przez Organizatora zgodnie z warunkami zawartymi w Ugodzie lub Innym Produkcie Ratalnym,
   • Jeśli Uczestnik posiada w Programie kilka Ugód lub Innych Produktów Ratalnych i każdy z nich uległ rozwiązaniu lub został skutecznie wypowiedziany przez Organizatora zgodnie z warunkami zawartymi w Ugodzie lub Innym Produkcie Ratalnym.
 5. Nagrodyzwiń
  1. W zamian za uzyskane Punkty Uczestnik nabywa prawo do nagród dostępnych w Katalogu Nagród. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej liczby nagród, o ile liczba Punktów przyznanych Uczestnikowi pozwala na wybór wskazanej nagrody.
  2. Uczestnicy mogą zamawiać nagrody przez cały okres uczestnictwa w Programie zgodnie z ust. 3 poniżej. Ostateczny termin wykorzystania Punktów z danego Harmonogramu Spłat upływa po 90 dniach od daty wymagalności ostatniej raty tego Harmonogramu Spłaty. Niewykorzystane Punkty po upływie wskazanego terminu z tego Harmonogramu Spłaty będą anulowane. Zamówienia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Warunkiem zamówienia określonej nagrody jest łączne spełnienie następujących warunków:
   1. Uczestnik posiada wymaganą liczbę Punktów zgodnie z Katalogiem Nagród.
   2. Uczestnik nie ma zaległości w Spłatach wymaganych w Harmonogramie Spłaty bądź w przypadku wielu Harmonogramów Spłat - wymaganych rat we wszystkich Harmonogramach Spłat objętych Programem.
   3. Uczestnik zapłacił pierwsze 4 raty jednego z Harmonogramów Spłat, które zostały objęte Programem. w przypadku Harmonogramu Spłat obejmującego mniejszą liczbę rat niż 4 raty, jeżeli Uczestnik zapłacił wszystkie raty tego Harmonogramu Spłat.
   4. Uczestnik podał wszystkie niezbędne dane wymagane do wysyłki nagrody (dokładny adres i numer telefonu) oraz dane niezbędne do sporządzenia informacji podatkowej (PIT-11) - opisane w  lit. e poniżej.
   5. Dodatkowo, jeśli Uczestnik otrzymał nagrodę nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zgodnie z rozdz. V ust. 8b Regulaminu), zobowiązany jest on do podania lub potwierdzenia danych wymaganych do sporządzenia informacji podatkowej (PIT-11), tj:
    1. imię i nazwisko, data urodzenia
    2. numer PESEL i NIP
    3. adres zamieszkania: kraj, województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu
    4. właściwy Urząd Skarbowy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer.
  4. Realizacja zamówień nagród nastąpi w cyklach tygodniowych. Zamówienia złożone przez Uczestników w danym okresie rozliczeniowym zostaną przekazane do Operatora Programu w każdy drugi roboczy dzień tygodnia o godz. 12:00. Od tego momentu nagrody zostaną wysłane Uczestnikowi przez Operatora Programu w terminie do 21 dni roboczych.
  5. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora Programu pocztą kurierską, pod adres wskazany przez Uczestnika.
  6. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru zamówionej nagrody pod wskazanym przez siebie adresem. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik po trzykrotnej próbie doręczenia przesyłki nie odbierze nagrody pod wskazanym przez siebie adresem, powinien skontaktować się z Organizatorem Programu lub Operatorem Programu w terminie do 30 dni od daty poinformowania go o pierwszej nieudanej próbie doręczenia nagrody, celem ustalenia innego terminu/adresu doręczenia nagrody. w przypadku, gdy po wyczerpaniu powyższej drogi, zamówiona nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika, Organizator Programu uprawniony jest do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 7 dni od upływu wskazanego powyżej 30-sto dniowego terminu, składając Uczestnikowi oświadczenie o odstąpieniu, co skutkować będzie zwrotem punktów na konto Uczestnika. w taki wypadku Uczestnik będzie uprawniony do ponownego złożenia zamówienia na nagrodę na warunkach określonych w Regulaminie.
  7. Uprawnienie Uczestnika Programu do skorzystania ze zgromadzonych Punktów w celu zamówienia nagrody jest niezbywalne. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników nie mogą być łączone. Niewykorzystane Punkty i nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
  8. Sposób opodatkowania nagród uzależniony jest od zadeklarowanego przez Uczestnika statusu prawnego Uczestnika:
   1. Nagrody otrzymane przez Uczestnika, którego zadłużenie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. zadłużenie Uczestnika powstało w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, którą Uczestnik prowadzi w dacie zamówienia nagrody, stanowią przychód z działalności gospodarczej i powinny zostać opodatkowane samodzielnie przez Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
   2. W pozostałych przypadkach nagrody otrzymane przez Uczestnika stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2012.361 ze zm.) tzw. „przychody z innych źródeł”. Organizator w terminie do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku w którym wydano nagrodę, sporządzi informację podatkową PIT-11, którą prześle do wskazanego przez Uczestnika Urzędu Skarbowego oraz w terminie do końca miesiąca lutego prześle na adres podany przez Uczestnika. Uczestnik powinien uwzględnić przychód z tytułu nagrody w swoim rozliczeniu podatkowym.
  9. W momencie przyjęcia nagrody Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór. Od tej pory nagroda staje się Jego własnością.
 6. Zasady postępowania reklamacyjnegozwiń
  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie w zakresie Punktów i zasad Programu mogą być składane Organizatorowi Programu:
   1. w formie pisemnej na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
   2. lub e-mailem na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu
   3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 8888 000
   1. Organizator Programu rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. w przypadku braków w zgłoszeniu uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Organizator Programu skontaktuje się z Uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia. w uzasadnionych przypadkach jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, Organizator Programu zawiadomi Uczestnika w formie pisemnej o przyczynach opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator Programu odpowiada na reklamację w formie pisemnej lub na wniosek Uczestnika pocztą elektroniczną.
  2. Reklamacje dotyczące nagród w Programie mogą być składane Operatorowi Programu:
   1. w formie pisemnej na adres: VSC sp. z o.o. sp. k., ul. Gwiaździsta 66 (Sky Tower), 53-413 Wrocław
   2. lub e-mailem na adres: reklamacje@marzenia.kruk.eu
   3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 73 51 692
   1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. w przypadkach, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie cech nagrody, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwej lub niezgodnej z zamówieniem nagrody.
  3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego, jak również opis reklamacji.
  4. W przypadku braku doręczenia Uczestnikowi przez Operatora Programu należnej nagrody w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaleca się, aby Uczestnik zgłosił ten fakt Organizatorowi Programu.
  5. Po otrzymaniu nagrody zaleca się sprawdzenie, czy jest ona zgodna z zamówieniem i czy nie widać śladów jej uszkodzenia lub zniszczenia. Zaleca się sprawdzenie przesyłki zawierającej nagrodę tj. czy przesyłka nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem, niezwłocznie po jej otrzymaniu, ponieważ zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529 ze zm.), roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. Jeżeli Uczestnik stwierdzi uszkodzenia przesyłki w chwili jej dostarczenia, zaleca się sporządzenie pisemnego protokołu w obecności kuriera doręczającego przesyłkę.
  6. Uprawnienia wynikające z gwarancji. Reklamacje dotyczące ewentualnych usterek wynikających z użytkowania nagród mogą być zgłaszane w punktach serwisowych producenta zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym otrzymanym wraz z nagrodą. w przypadku pytań, bądź wątpliwości w tym zakresie pomocy Uczestnikowi udziela Operator Programu.
 7. Postanowienia końcowezwiń
  1. Regulamin Programu będzie dostępny do wglądu przez cały czas jego trwania na Stronie Internetowej Programu www.marzenia.kruk.eu oraz w siedzibie Organizatora Programu, a ponadto jest on doręczany każdemu z Uczestników przed zawarciem Porozumienia.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w trakcie trwania Programu zmian w zakresie zasad przyznawania Punktów w ramach Programu poprzez wprowadzanie okresowych promocji, premiowanie dodatkowych zdarzeń, czynności.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Programu pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach lub dodatkowych promocjach przy użyciu Materiałów Informacyjnych Programu jak również o terminie wejścia w życie zmian Regulaminu, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu. Uczestnik nie wyrażający zgody na zmiany w Regulaminie może zrezygnować z uczestnictwa Programie w każdym czasie składając Organizatorowi Programu oświadczenie o wypowiedzeniu w wybranej przez siebie formie zgodnie z rozdziałem III ust. 5.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
  5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. w  przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.01.2019 roku.

Logowanie

Zapraszam do obejrzenia pełnego katalogu nagród.