Regulamin programu

Regulamin programu
„Marzenia z gwarancją spełnienia”

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


 1. Regulamin - niniejszy Regulamin programu „Marzenia z gwarancją spełnienia”.
 2. Program - program firmy KRUK S.A. o nazwie „Marzenia z gwarancją spełnienia”, wspierający proces zarządzania wierzytelnościami organizowany przez Organizatora Programu na zasadach niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator Programu - KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul. Wołowska 8, NIP 894-23-89-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240829, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 19 318 790 zł.
 4. Operator Programu - VSC sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-235, Grabiszyńska 186/2b/2, NIP 899-255-54-48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000463736, kapitał zakładowy 1 030 000 z.
 5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, która wypełniła i przekazała Organizatorowi Deklarację przystąpienia do Programu.
 6. Deklaracja przystąpienia do Programu (Deklaracja) - dokument wypełniony i podpisany przez osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Programie opisane w niniejszym Regulaminie, przekazany Doradcy Terenowemu bądź przesłany na adres Organizatora za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub na adres email: kontakt@marzenia.kruk.eu lub na platformie e-kruk.pl, potwierdzający wolę przystąpienia do Programu oraz zapoznanie się z Materiałem Informacyjnym Programu.
 7. Doradca terenowy - pracownik KRUK S.A., upoważniony przez Organizatora do przekazania osobie spełniającej warunki uczestnictwa w Programie opisane w niniejszym Regulaminie informacje o Programie oraz Materiały Informacyjne Programu oraz do odebrania Deklaracji.
 8. Materiały Informacyjne Programu - materiały dostarczane osobie spełniającej warunki uczestnictwa w Programie opisane w niniejszym Regulaminie oraz Uczestnikom w szczególności Strona Internetowa Programu oraz komunikaty SMS i e-mail, dystrybuowane przez Organizatora Programu i Operatora Programu do Uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Strona Internetowa Programu - serwis internetowy pod adresem www.marzenia.kruk.eu, zawierający opis zasad Programu, aktualności o Programie, Katalog, Regulamin Programu i salda Punktów Uczestników. Login i hasło dostępu do Strony Internetowej Programu zostaną przekazane Uczestnikowi w wiadomości powitalnej w formie e-mail bądź SMS od Organizatora Programu.
 10. Harmonogram Spłat - rozłożona na raty wysokość zobowiązania, wynikająca z Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 11. Punkty - Punkty Bazowe i Punkty Premiowe gromadzone przez Uczestników w Programie.
 12. Punkt Bazowy - jednostka liczbowa, która jest przyznawana Uczestnikowi zgodnie z przyjętym przelicznikiem opisanym w rozdziale IV ust. 1. Punkty Bazowe przypisane są do konkretnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 13. Punkt Premiowy - wartość Punktu Bazowego, przypisana do raty numer 4, numer 8, numer 12 oraz każdej co szóstej raty liczonej od raty numer 12 zgodnie z Harmonogramem Spłat, doliczana do Punktu Bazowego.
 14. Towar - oznaczony towar (rzecz ruchoma), który może zostać zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania Programu za cenę preferencyjną w kwocie 1 zł brutto, przy czym jest to cena sprzedaży każdej pojedynczej sztuki Towaru. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i na użytek Programu przyjmuje się, że pojęcia Towar i Nagroda mają tożsame znaczenie i używane są zamiennie. W Materiałach Informacyjnych Programu stosowane będzie pojęcie Nagroda dla podkreślenia celu Programu. Pojęcie Nagroda nie oznacza nagrody w rozumieniu art. 919 k.c. i nie może być interpretowane w oparciu o przepisy regulujące instytucję przyrzeczenia publicznego.
 15. Katalog - zestawienie Towarów, dostępne na Stronie Internetowej Programu. Do każdego Towaru w Katalogu przypisana jest liczba Punktów, których uzyskanie w Programie umożliwia zamówienie i zakupienie Towaru na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Aktualny Katalog wraz z listą dostępnych modeli Towarów, które Klient może zamówić, dostępny jest przez cały czas trwania Programu na Stronie Internetowej Programu po zalogowaniu na indywidualnym koncie uczestnika w zakładce Nagrody.
 16. Ugoda - porozumienie między Klientem a Wierzycielem, w którym Klient zobowiązuje się do spłaty zadłużenia Wierzycielowi w ratach w uzgodnionej wysokości i terminach. Zarówno Klient jak i Wierzyciel ma prawo do swobodnej decyzji w przedmiocie zawarcia porozumienia z drugą stroną.
 17. Inny Produkt Ratalny - zaakceptowane przez Klienta skierowane do niego przez Wierzyciela oświadczenie wyrażające zgodę na spłatę zadłużenia w ratach płatnych w określonych wysokościach i terminach.
 18. Spłata - wpłata wartości pieniężnej z tytułu zadłużenia będącego w obsłudze Organizatora Programu, której kwota i termin wynika z Ugody lub Innego Produktu Ratalnego, dokonana na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Programu.
 19. Infolinia - informacja telefoniczna Organizatora Programu w zakresie niniejszego Programu, Ugody lub Innego Produktu Ratalnego - 71 88 88 016 oraz informacja telefoniczna Operatora Programu w sprawach związanych z Towarami i ich reklamacją 71 73 51 692, dostępne zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, z usług którego korzysta Klient. W celu uzyskania informacji telefonicznej konieczne jest podanie konsultantowi danych umożliwiających identyfikację Uczestnika.
 20. Kodeks - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 21. Klient - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zobowiązana do spłaty zadłużenia Wierzycielowi na podstawie Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 22. Wierzyciel - podmiot wobec którego Klient jest zobowiązany do spłaty zadłużenia to jest: Prokura Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, Presco Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu lub KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu jest wsparcie procesów zarządzania wierzytelnościami oraz promowanie rzetelnego i terminowego regulowania zobowiązań, polegające na nagradzaniu Spłaty dokonywanej przez Uczestników Programu.
 2. Program będzie realizowany przez czas nieokreślony. Organizator Programu jest uprawniony do zakończenia Programu z ważnych przyczyn, do których należą:
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa uniemożliwiających kontynuowanie Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie,
  • zmiana oferty Organizatora Programu polegająca na zmianie zakresu usług lub produktów wspierających proces zarządzania wierzytelnościami oraz promowanie rzetelnego i terminowego regulowania zobowiązań,
  • zmiana oferty Operatora Programu uniemożliwiająca kontynuowanie Programu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, celem umożliwienia Uczestnikom wykorzystania Punktów zgromadzonych w Programie przed dniem zakończenia Programu, Organizator Programu poinformuje Uczestników o terminie zakończenia Programu, co najmniej na 30 dni przed zakończeniem Programu, za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a także komunikatów SMS, e-mail lub w formie pisemnej, wysyłanych do Uczestników Programu lub przez Doradców Terenowych.
 4. Program obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunki przystąpienia i zakończenia uczestnictwa w programie

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
  • wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Programu Deklaracji,
  • zawarcie pierwszej Ugody,
  • otrzymanie po raz pierwszy Innego Produktu Ratalnego i zapłacenie w całości i w terminie pierwszej raty danego Innego Produktu Ratalnego,
  • na dzień wypełnienia i przekazania Deklaracji posiadania zadłużenia o minimalnej wysokości 500,00 zł; Uczestnik posiadający więcej niż jeden Harmonogram Spłat ma prawo przystąpić do Programu ze wszystkimi harmonogramami, wykluczając te, których saldo zadłużenia na dzień wypełnienia i przekazania Deklaracji jest mniejsze niż 500,00 zł.
 3. Z Programu wyłączone są Ugody oraz Inne Produkty Ratalne w sprawach, w których spłata zadłużenia została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.
 4. Udział w Programie rozpoczyna się dla Uczestnika od dnia podpisania Deklaracji przez Uczestnika.
 5. Udział w Programie kończy się dla Uczestnika w przypadkach:
  • odstąpienia od udziału w Programie na zasadach opisanych w pkt VI.2 niniejszego Regulaminu,
  • rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie telefonicznej, pod nr tel. 71 8888 016, pisemnej na adres Organizatora Programu lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu
  • upływu 90 dni od daty wymagalności ostatniej raty danej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego i braku innego aktywnego Harmonogramu Spłaty,
  • gdy Ugoda lub Inny Produkt Ratalny uległ rozwiązaniu lub został skutecznie wypowiedziany przez Organizatora Programu zgodnie z warunkami zawartymi w Ugodzie lub Innym Produkcie Ratalnym,
  • wniesienia sprzeciwu wobec zmian w Regulaminie na zasadach opisanych w pkt VIII. 3 i 4 niniejszego Regulaminu,
  • rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie w przypadku zamiaru jednorazowej spłaty zadłużenia z jednoczesnym odstąpieniem przez Wierzyciela od dochodzenia spłaty pozostałej kwoty, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formach wskazanych w punkcie 2),
  • rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie w przypadku zamiaru wystawienia przez wierzyciela na wniosek Uczestnika kolejnego Innego Produktu Ratalnego, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji w formach wskazanych w punkcie 2).
 6. Uczestnik powinien dokonać każdorazowo zgłoszenia w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem 71 8888 016 lub poprzez formularz na stronie www.kruksa.pl wszelkich zmian danych teleadresowych w trakcie uczestnictwa w Programie. W przypadku powzięcia informacji przez KRUK S.A., że dane podane przez uczestnika są nieaktualne, dane te na Stronie Internetowej Programu zostaną usunięte ze względu na ich niezgodność, co skutkować będzie brakiem komunikacji z uczestnikiem programu.

4. Zasady udziału w programie i punktacji

 1. Od daty podpisania Deklaracji zgodnie z pkt III. Ust. 4 niniejszego Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Punktów Bazowych z tytułu dokonania pełnej Spłaty danej Ugody lub Produktu Ratalnego. Za każde wpłacone 1 zł Spłaty, zgodnie z Harmonogramem Spłaty, Uczestnik otrzyma 1 Punkt.
 2. Zgromadzone Punkty będą możliwe do wykorzystania w Programie (tzw. uruchomienie Punktów) po dokonaniu Spłaty pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego. W przypadku nadpłacenia kolejnej Spłaty, Punkty z tytułu opłacenia niepełnej raty zostaną naliczone w momencie dopłaty do pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 3. Uczestnik, przystępujący do Programu z więcej niż jednym Harmonogramem Spłaty, będzie miał sumowane Spłaty i punkty z każdej Spłaty z poszczególnych Harmonogramów Spłaty.
 4. W momencie Spłaty raty , przed terminem jej wymagalności, przyznane i uruchomione zostaną wszystkie należne Punkty Bazowe i Premiowe przypisane do Spłat.
 5. Zmiana Harmonogramu Spłaty poprzez podpisanie aneksu powoduje naliczanie Punktów Bazowych i Premiowych wg nowego Harmonogramu Spłaty od dnia otrzymania przez Organizatora Programu aneksu z podpisem Uczestnika. Punkty naliczone przed wystawieniem aneksu nie ulegają zmianie. Do momentu otrzymania przez Organizatora Programu aneksu z podpisem Uczestnika wstrzymane zostanie przeliczanie dokonywanych wpłat na punkty oraz zawieszona zostanie możliwość zamawiania Towarów. Saldo punktowe zostanie niezwłocznie zaktualizowane oraz przywrócona zostanie możliwość zamawiania Towarów po otrzymaniu przez Organizatora Programu aneksu podpisanego przez Uczestnika. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora Programu podpisanego aneksu w terminie 45 dni od daty wymagalności pierwszej raty wg nowego Harmonogramu Spłaty, obowiązujący będzie nadal dotychczasowy Harmonogram Spłaty, ponownie zostanie uruchomiona możliwość zamawiania nagród.
 6. Informacje o liczbie Punktów zgromadzonych przez Uczestników będą aktualizowane przez Organizatora Programu w ciągu 7 dni roboczych po zaistnieniu zdarzeń, z tytułu których przysługują Uczestnikowi Punkty.
 7. Każdy Uczestnik może uzyskać informację o liczbie zgromadzonych Punktów w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu po zalogowaniu na indywidualne konto Uczestnika w Programie, za pośrednictwem Doradcy Terenowego a także pod numerem Infolinii 71 8888 016 oraz za pośrednictwem Materiałów Informacyjnych Programu.
 8. Organizator Programu jest uprawniony do wprowadzania promocji, dedykowanych Klientom o określonych cechach, o czym poinformuje Uczestników wraz z opisem zasad promocji za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a także komunikatów SMS, e-mail lub w formie pisemnej, wysyłanych do Uczestników Programu lub przez Doradców Terenowych. W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Brak Spłaty przez Uczestnika którejkolwiek raty wymaganej w jednym z Harmonogramów Spłat uczestniczących w Programie skutkuje brakiem naliczenia Punktów w Programie z tytułu tych Harmonogramów Spłat.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do Punktów Premiowych przyznawanych za terminowe spłacanie wybranych pełnych rat Ugody lub Innego Produktu Ratalnego, zgodnie z zaakceptowanym przez niego Harmonogramem Spłat. Spłaty po terminie, za które przewidziane są Punkty Premiowe, skutkują nieprzyznaniem Punktów Premiowych i przyznaniem jedynie Punktów Bazowych dla tej Spłaty.
 11. Punkty w Programie zgromadzone przez danego Uczestnika tracą ważność (zostają anulowane) po upływie 90 dni od daty wymagalności ostatniej raty danej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego i braku innego aktywnego Harmonogramu Spłaty.
 12. Punkty za dany Towar zwrócone Uczestnikowi wskutek skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru mogą być wykorzystane do zamówienia danego modelu Towaru z Katalogu aktualnego na dzień składania zamówienia, przy czym w przypadku gdy upłynęło 90 dni od daty wymagalności ostatniej raty danej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego i Uczestnik nie ma innego aktywnego Harmonogramu Spłaty, zwrócone Punkty powinny zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od dnia zwrotu Punktów.
 13. W przypadkach opisanych w pkt II. 3 III.5 oraz VIII. 4 niniejszego Regulaminu Organizator Programu zapewnia możliwość wykorzystania zgromadzonych punktów w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia opisanych zdarzeń. Po tym terminie wymiana Punktów na Towary nie będzie możliwa.

5. Towary i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Uczestnik może nabyć od Organizatora Towar za preferencyjną cenę 1 zł brutto za każdą sztukę Towaru, pod warunkiem zebrania przez uczestnika odpowiedniej ilości punktów przypisanych oznaczonemu Towarowi w Katalogu aktualnym na dzień składania zamówienia.
 2. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej liczby Towarów z Katalogu, o ile liczba zebranych Punktów pozwala Uczestnikowi na ich zamówienie i zakup. Do przesyłki zawierającej Towar zostanie dołączony wymagany dokument sprzedaży potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Uczestnicy mogą zamawiać Towar po preferencyjnej cenie z Katalogu pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań na dzień składania zamówienia:
  • Uczestnik posiada wymaganą liczbę Punktów zgodnie z Katalogiem,
  • Uczestnik nie ma zaległości w Spłatach wymaganych w Harmonogramie Spłaty bądź w przypadku wielu Harmonogramów Spłat - wymaganych rat we wszystkich Harmonogramach Spłat objętych Programem,
  • Uczestnik zapłacił pierwsze 4 raty jednego z Harmonogramów Spłat, które zostały objęte Programem. W przypadku Harmonogramu Spłat obejmującego mniejszą liczbę rat niż 4 raty, warunek uznaje się za zachowany jeżeli Uczestnik zapłacił wszystkie raty tego Harmonogramu Spłat,
  • Uczestnik musi posiadać aktywny produkt, który nie został skutecznie wypowiedziany,
  • Uczestnik nie posiada produktów w trakcie aneksowania,
  • Uczestnik podał wszystkie niezbędne dane wymagane do wysyłki Towaru (dokładny adres i numer telefonu).
 4. Zamówienie Towaru po preferencyjnej cenie będzie składane z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość począwszy od momentu wyboru Towaru do czasu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży włącznie. Zawieranie umów sprzedaży Towarów po preferencyjnej cenie jest prowadzone w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.
 5. Realizacja zamówień Towarów nastąpi w cyklach tygodniowych. Zamówienia złożone przez Uczestników w danym okresie rozliczeniowym zostaną przekazane do Operatora Programu w każdy pierwszy roboczy dzień tygodnia o godz. 7:00. Od tego momentu Towary zostaną wysłane Uczestnikowi przez Operatora Programu w terminie do 21 dni roboczych.
 6. Organizator Programu wyśle zamówione Towary na swój koszt, pocztą kurierską, na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zamówienia.
 7. Uczestnik może zamówić aktualny model Towaru wyłącznie w oparciu o Katalog aktualny na dzień złożenia zamówienia. W przypadku zmiany modelu danego modelu Towaru przez producenta lub braku dostępności danego modelu Towaru w wykorzystywanym przez Operatora Programu kanale dystrybucji Towarów, Organizator Programu ma możliwość zastąpienia danego modelu Towaru towarami porównywalnymi pod względem ceny, jakości i walorów użytkowych, po uzgodnieniu tego z Uczestnikiem za pośrednictwem danych: nr telefonu, adres e-mail podanych w trakcie składania zamówienia lub wskazanych przez Uczestnika w deklaracji przystąpienia lub / i na stronie www programu.
 8. Warunkiem odbioru Towaru od przewoźnika będzie zapłata ceny 1 zł brutto za każdą sztukę zamówionego Towaru. Płatność nastąpi za pobraniem u kuriera doręczającego przesyłkę. W momencie odbioru Towaru Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić jego otrzymanie kwitując odbiór Towaru bez zastrzeżeń u kuriera własnoręcznym podpisem. Od tej pory Towar staje się jego własnością.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru pod wskazanym przez siebie adresem. Operator Programu dokona prób poinformowania Uczestnika o nieudanej próbie doręczenia przesyłki, pod warunkiem podania przez Uczestnika aktualnych danych kontaktowych. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik po dwukrotnej próbie doręczenia przesyłki nie odbierze Towaru pod wskazanym przez siebie adresem i/lub nie skontaktuje się niezwłocznie z Organizatorem Programu lub Operatorem Programu, celem ustalenia innego terminu/adresu doręczenia, zamówienie zostaje wycofane, a punkty za dane zamówienie zwrócone na konto Uczestnika. Nie ogranicza to prawa Uczestnika do złożenia kolejnego zamówienia na nagrodę na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. W przypadku braku doręczenia Uczestnikowi przez Operatora Programu zamówionych po preferencyjnej cenie Towarów w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaleca się, aby Uczestnik zgłosił ten fakt Organizatorowi Programu.
 11. Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie, czy jest on zgodny z zamówieniem i czy nie widać śladów jego uszkodzenia lub zniszczenia. Zaleca się sprawdzenie przesyłki zawierającej Towar tj. czy przesyłka nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem, niezwłocznie po jej otrzymaniu, albowiem zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru lub uszkodzenia Towaru po przyjęciu i opłaceniu przesyłki, protokół spisany z kurierem lub na stronie internetowej kuriera należy przesłać na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu. Widoczne uszkodzenia kartonu, naruszona taśma lub dodatkowe taśmy firmy kurierskiej są podstawą do tego, aby odmówić odbioru przesyłki. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest poinformować Operatora Programu drogą mailową lub telefoniczną, że przesyłka nosiła ślady zniszczenia i odmówił jej przyjęcia.
 12. Uprawnienie Uczestnika Programu do skorzystania ze zgromadzonych Punktów w celu zakupu Towaru po preferencyjnej cenie jest niezbywalne. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników nie mogą być łączone. Niewykorzystane Punkty nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Towary nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Prawo odstąpienia

 1. Uczestnik ma prawo odstąpienia bez podania przyczyny:
  1. od udziału w Programie – w terminie 14 dni od przystąpienia do Programu.
  2. od zakupu Towaru – w terminie 14 dni od odbioru Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do odstąpienia, Uczestnik powinien poinformować Organizatora Programu o swojej decyzji o odstąpieniu od udziału w Programie lub od zakupu Towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może zostać przekazane za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub na adres email: kontakt@marzenia.kruk.eu. Uczestnik może skorzystać z wzorów formularzy odstąpienia od udziału w Programie lub zakupu Towaru będących załącznikami do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Uczestnik skorzysta z tej możliwości, Organizator prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu pocztą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres email. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od zakupu Towaru, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ustawy o prawach konsumenta). Towar należy odesłać na adres: KRUK SA, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
 4. Uczestnik ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 5. W przypadku Towaru, którego nie można odesłać pocztą, wysokość kosztów zwrotu Towaru, jakie będzie musiał ponieść Uczestnik w związku z odstąpieniem od zakupu Towaru będzie zależna od wymiarów Towaru i stawek wynagrodzenia za przesyłkę u wybranego przez Uczestnika doręczyciela.
 6. Prawo odstąpienia od zakupu Towaru nie przysługuje w przypadku, gdy:
  1. Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  5. Towarem jest nagranie dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator zobowiązany jest dostarczyć Uczestnikowi Towar wolny od wad. Organizator Programu ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w Dziale II Rękojmia za wady.
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie mogą być składane Organizatorowi Programu:
  1. w formie pisemnej na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  2. lub e-mailem na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu
  3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 8888 016
  1. 2.1. Organizator Programu rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Organizator Programu skontaktuje się z Uczestnikiem w celu uzupełnienia reklamacji. Organizator Programu odpowiada na reklamację w formie pisemnej lub na wniosek Uczestnika pocztą elektroniczną
 3. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane również Operatorowi Programu w okresie uczestnictwa w Programie:
  1. w formie pisemnej na adres: VSC sp. z o.o. sp. k., ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław,
  2. lub e-mailem na adres: reklamacje@marzenia.kruk.eu,
  3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 73 51 692.
  1. 3.1. Operator Programu rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z kompletem wymaganych danych (tj. protokół szkody spisany z kurierem lub spisany i pobrany w formie elektronicznej ze strony internetowej kuriera, zdjęcia uszkodzonego Towaru, zdjęcia opakowania). W przypadkach, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie cech Towaru przez jego producenta lub dystrybutora bądź inny wskazany podmiot, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru do badania. Prosimy nie wysyłać Towaru samodzielnie, bez uprzedniego ustalenia szczegółów z Operatorem Programu, gdyż nie zostanie on odebrany. Szczegółowe warunki i miejsce dostarczenia Towaru celem jego zwrotu, naprawy, wymiany lub poddania badaniu będą każdorazowo ustalane za pośrednictwem Operatora Programu. Operator Programu odpowiada na reklamację w formie pisemnej lub na wniosek Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego, jak również opis reklamacji. W zakresie reklamacji dotyczącej nabytego Towaru, w przypadku uwzględnienia żądania odstąpienia od umowy z powodu wady Towaru Uczestnikowi zostaną zwrócone punkty za ten Towar. Uczestnik jednocześnie uzyska prawo powtórnego złożenia zamówienia na Towar z aktualnie obowiązującego Katalogu w terminie ważności aktualnego aktywnego harmonogramu spłat lub w ciągu 30 dni od dnia zwrotu punktów, w przypadku gdy Uczestnik nie posiada aktualnego aktywnego harmonogramu spłat. Kwota uiszczona przez Uczestnika w zamian za Towar, który został zareklamowany, zostanie zwrócona na podany uprzednio przez Uczestnika nr konta.
 5. Uczestnik jest uprawniony do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. Reklamacje dotyczące ewentualnych usterek wynikających z użytkowania Towarów mogą być zgłaszane w punktach serwisowych producenta zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym otrzymanym wraz z Towarem. W przypadku pytań, bądź wątpliwości w tym zakresie pomocy Uczestnikowi udziela Operator Programu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu jest dostępny przez cały czas jego trwania na Stronie Internetowej Programu www.marzenia.kruk.eu
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, za które uznaje się :
  1. zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Programu, jeżeli dotyczą Programu i w wyniku ich wydania Organizator Programu jest zobowiązany do dostosowania treści Regulaminu do tych przepisów prawa,
  2. rekomendację wydaną przez organ ochrony konsumentów lub organ nadzorujący działalność Organizatora Programu albo urzędową lub sądową interpretację, jeżeli dotyczą Programu i w wyniku ich wydania Organizator Programu jest zobowiązany do dostosowania treści Regulaminu wyłącznie do wydanej rekomendacji albo urzędowej lub sądowej interpretacji,
  3. zmianę produktów, usług i funkcjonalności, oferowanych przez Organizatora Programu w ramach realizacji Programu, która nie może wpłynąć na możliwości uczestnictwa i realizacji, zasady, uprawnień nie będą naruszały dotychczasowych praw przez Uczestników z dotychczas oferowanych funkcjonalności Programu ani prowadzić do zwiększenia obciążeń związanych z udziałem w Programie,
  4. zmianę w systemach informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora Programu lub Operatora Programu, usprawniającą ich funkcjonowanie, jeżeli zakres przedmiotowy tej zmiany pozostaje w związku z realizacją Programu.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Organizator Programu poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a także komunikatów SMS, e-mail lub w formie pisemnej, wysyłanych do Uczestników Programu lub przez Doradców Terenowych. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu Uczestnik nie zgłosi Organizatorowi Programu sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Uczestnik wyraził na nie zgodę.
 4. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian, zrezygnować z uczestnictwa w Programie ze skutkiem od dnia w którym dane zmiany zostałyby zastosowane. Jeżeli Uczestnik wniósł sprzeciw w formie: mailowej lub poprzez kontakt z Infolinią programu wobec zmian Regulaminu, ale nie złożył rezygnacji z uczestnictwa w Programie, wówczas uczestnictwo w Programie wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian w Regulaminie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy o rozpatrywaniu reklamacji z dnia 5 sierpnia 2015 r.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub zostanie uznany za postanowienie niedozwolone, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Programu i uczestnictwem w Programie Klient i Organizator Programu mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów – w szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji.
 8. Organizator Programu przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (tekst zasad dostępny jest na stronie internetowej: www.kruksa.pl https://pl.kruk.eu/media/file/file/zpf_zasady_dobrych_praktyk_092020.pdf ).